ย้อนรอยศิลปะมรดกล้ำค่าแห่งอินเดีย

large_sin1้้
ย้อนรอยศิลปะ มรดกล้ำค่าแห่งอินเดีย
รายวิชา คอมพิวเตอร์

รหัสวิชา ง32101

ครูที่ปรึกษาโครงงาน อาจารย์ คเชนทร์ กองพิลา

วิชาที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน ประวัติศาสตร์

รหัสวิชา ส 32170

ครูที่ปรึกษากลุ่มสาระ อาจารย์ อรวรรณ กองพิลา

วัตถุประสงค์ของโครงงาน

1.เพื่อศึกษาความเป็นมาของศิลปะต่างๆในอินเดีย

2.เพื่อศึกษาความมหัศจรรย์ของศิลปะอินเดียในสมัยโบราณ

3.เพื่อศึกษาความสัมคัญระหว่างศิลปะอินเดียและคนในสมัยโบราณ

คำถามเกี่ยวกับโครงงาน

1.ประวัติศาสตร์ศิลปะอินเดียแบ่งโดยกว้างเป็นกี่ประเภท ได้แก่อะไรบ้าง

2.ศิลปะอิเดียมีการนำวัฒนธรรมประเทศอื่นเข้ามาร่วมหรือไม่อย่างไร

3.ความสัมคัญระว่างศิลปะกับความเป็นมาของอินเดียอย่างไร

4.ทำไมศิลปะในอินเดียถึงต้องมีวัฒนธรรมอื่นเข้ามา

5.ทำไมประเทศหลายประเทศจึงศึกษาศิลปะอินเดีย

การดำเนินงาน/โครงงาน

-ตั้งหัวข้อโครงงานที่ต้องการศึกษา

-สืบค้นข้อมูล

-วิเคราะห์ข้อมูล

-สรุปข้อมูลที่ได้

-แผยแพร่ข้อมูล

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

-ได้ทราบถึงศิลปะอินเดียว่ามีความเป็นมาอย่างไร

-ได้ทราบถึงความมหัสจรรย์ของศิลปะอินเดียในสมัยโบราณ

-ได้ทราบถึงความสัมคัญระหว่างศิลปะอินเดียและคนในสมัยโบราณ

โฆษณา
โพสท์ใน Uncategorized | 1 ความเห็น